ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา