ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2564

คะแนนสอบรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนรวมรายวิชา ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนรวมรายวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนรวมรายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนรวมรายวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนรวมรายวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนสอบรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนรวมรายวิชา ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนรวมรายวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนรวมรายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนรวมรายวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนรวมรายวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คะแนนสอบรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6