ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

1.  การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
2.  กำหนดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
3.  กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
4.  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน, ค่าอาหาร, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ทุกระดับชั้น
20210924082225.jpg - แจ้งกำหนดการต่าง ๆ  | https://ncs.ac.th 20210924082235.jpg - แจ้งกำหนดการต่าง ๆ  | https://ncs.ac.th 20210924082244.jpg - แจ้งกำหนดการต่าง ๆ  | https://ncs.ac.th