ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

 แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2564
ระดับชั้นอนุบาล 1-3  วันที่ 3-5   สิงหาคม  2564 
ระดับชั้นประถม 1-6 วันที่ 9-13 สิงหาคม  2564 (หยุด 12 ส.ค.64 วันแม่แห่งชาติ )
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564