โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกเขตรังษีและเขตลินกัล์น

ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกเขตรังษีและเขตลินกัล์น [เตรียมความพร้อมเปิดเทอมครับ]
20201010065408(1).jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th 20201010065408(2).jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th 20201010065408(3).jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th 20201010065408.jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th 20201010065409(1).jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th 20201010065409(2).jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th 20201010065409.jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นยาป้องกันยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก | https://ncs.ac.th