ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) รายสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) รายสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ