โครงการ Teen Wave Radio - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

โครงการ Teen Wave Radio

โครงการ Teen Wave Radio
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นักเรียนแผนกมัธยมศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ Teen Wave Radio ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
20201010063102(1).jpg - โครงการ Teen Wave Radio | https://ncs.ac.th 20201010063102.jpg - โครงการ Teen Wave Radio | https://ncs.ac.th 20201010063103(1).jpg - โครงการ Teen Wave Radio | https://ncs.ac.th 20201010063103.jpg - โครงการ Teen Wave Radio | https://ncs.ac.th 20201010063104.jpg - โครงการ Teen Wave Radio | https://ncs.ac.th