โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2563

******ได้รับรางวัล******
#เหรียญทอง - โครงงานเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของถ่านชีวมวลเปลือกทุเรียนและกาบมะพร้าว
#เหรียญเงิน - โครงงานเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรในการกำจัดมด
20201010062750.jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | https://ncs.ac.th 20201010062751(1).jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | https://ncs.ac.th 20201010062751.jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | https://ncs.ac.th 20201010062752.jpg - โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | https://ncs.ac.th