ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภา..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภายนอก)

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา..

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกระดับชั้น ของปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2564

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2..

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯ

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

1. การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2. กำหนดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ประกาศรับเงิน 2,000 บาท

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..

แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ..

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกร..

ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม...