ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2..

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯ

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ

1. การสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2. กำหนดปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ประกาศรับเงิน 2,000 บาท

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..

แจ้งการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ..

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ อุปกร..

ประกาศแจ้งการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม...

ประกาศ​แจ้งให้ นักเรียนใหม่ ป.1-6 มาประเมินความรู้​พื้นฐาน​เ..

update รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา256..

ประกาศรับสมัครนักเรียนและรายละเอียดต่างๆ

ใบสมัครนักเรียน รายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 25..

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน SMTและMP ระดับชั้นประถม..