ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนั..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปี..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีกา..

ประกาศรายชื่อห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึก..

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภา..

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนภายนอก)

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา..

ประกาศผลห้องเรียนนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ป.2-ป.5 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลห้องเรียน SMT และ MP ป.1 ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกระดับชั้น ของปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาการฯปีการศึกษา2564