1130 1089 1094 1706 1702 1402 1114 1683 1747 1859 1483 1512 1527 1888 1263 1855 1306 1696 1476 1038 1894 1059 1410 1752 1502 1033 1636 1257 1593 1304 1421 1463 1121 1952 1936 1655 1957 1611 1048 1571 1073 1042 1222 1567 1080 1108 1714 1344 1903 1433 1655 1741 1743 1787 1244 1220 1368 1106 1034 1754 1437 1911 1110 1117 1607 1577 1120 1141 1559 1590 1850 1302 1828 1549 1863 1333 1661 1472 1849 1710 1481 1725 1420 1371 1372 1617 1066 1668 1797 1028 1832 1267 1311 1109 1874 1093 1077 1079 1918 ดาวน์โหลด - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ดาวน์โหลด

ใบสมัครนักเรียน/ระเบียบการ 66

ระดับชั้น อ.1 - ม.6

แบบตอบรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน และนำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนน่านคริสเตี..

เอกสารติดใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน

เอกสารที่ใช้ติดใบเสร็จเพื่อเบิกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ใบสมัครนักเรียน/ระเบียบการ 64

ระดับชั้น อ.1 - ม.6

อัพเดทโปรแกรมวัดผลประเมินผล

แตกไฟล์งานที่ดาวน์โหลดมา

โปรแกรมวัดผลประเมินผล

วัดผลประเมินผล

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวัดผล