ดาวน์โหลด - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

ดาวน์โหลด

ใบสมัครนักเรียน/ระเบียบการ 67

ระดับชั้น อ.1 - ม.6

แบบตอบรับลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน และนำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนน่านคริสเตี..

เอกสารติดใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียน

เอกสารที่ใช้ติดใบเสร็จเพื่อเบิกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ใบสมัครนักเรียน/ระเบียบการ 64

ระดับชั้น อ.1 - ม.6

อัพเดทโปรแกรมวัดผลประเมินผล

แตกไฟล์งานที่ดาวน์โหลดมา

โปรแกรมวัดผลประเมินผล

วัดผลประเมินผล

คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวัดผล