จดหมายข่าว - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

จดหมายข่าว

กิจกรรมห้องเรียน SMT SMART

แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา

แคมป์เพาะกล้าอัพเวลสกิลธุรกิจเสริมทักษะชีวิตติดปีกผู้ประกอบก..

ค่ายเปิดฟ้าคามหาดาว ก้าวทันเทคโนโลยี

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Nan Games 2024

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิช..

กิจกรรม Christmas Day

การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน

จดหมายข่าว