ฝ่ายบริหาร

นายสะอาด กุนกันไชย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายทวี จำรัส
ผู้จัดการโรงเรียน
นายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส
ผู้อำนวยการ