ฝ่ายบริหาร

นายสะอาด กุนกันไชย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายทวี จำรัส
ผู้จัดการโรงเรียน
( ผู้จัดการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา )
นายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน