พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร รักการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21

2. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีที่มีคุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมตามหลักคำสอนคริสต์ ศาสนาได้อย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความตระหนักในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ

4. มุ่งบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นระบบและเกิดความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพัฒนาระบบตรวจสอบ ติดตาม เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

6. ดูแลด้านความปลอดภัย ความสวยงามในสถานศึกษา ส่งเสริมคุณค่าของอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้คู่ความเป็นโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาอย่างยั่งยืน

7. สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ

8. ส่งเสริมการพัฒนาอนุศาสกและทีมศาสนกิจ สนับสนุนภารกิจการประกาศ การอภิบาลและความสัมพันธ์คริสตจักรในภาคที่ 5

9.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

10. เสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

1. โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษา

2. โรงเรียนใช้หลักสูตรตามจุดเน้น

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

5. ผู้เรียนมีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

6. ผู้เรียนมีความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์

7. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ

8. ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

9. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้

10. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

11. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและดำรงชีวิตในสังคมตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา

12. โรงเรียนใช้หลักสูตรคริสตจริยธรรม

13. ผู้เรียนมีความตระหนักในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

14.เด็กให้มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากยาเสพติด มีความอดทนรอคอย รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักชื่นชมและสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สมวัย

15. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม

16. ผู้บริหารใช้คู่มือในการจัดสรรงบประมาณและบริการทรัพยากร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

17. ผู้บริหารใช้คู่มือและการสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการบริหารจัดการโรงเรียน (ข้อ18)

18. ผู้บริหารใช้งานวิจัย นวัตกรรม ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้

19. ครูจัดโครงการและกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ

20. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน และการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา มีผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา

21. การเยี่ยมเยียนหนุนใจร่วมกับจุดประกาศ การอภิบาลฟูมฟักนักเรียนกลุ่มสนใจ และประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์

22. อนุศาสกและทีมงานได้รับการอบรมพัฒนาองค์ความรู้

23. ครูปฐมวัยในด้านการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่มีรูปแบบที่เหมาะสม หลากหลาย และสามารถนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

24. ครูมีทักษะในการวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการใช้สื่อ ยกระดับการจัดประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

25. ครูและบุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์และปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ