พันธกิจ / เป้าประสงค์ - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
2. ส่งเสริมครู บุคลากร  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ประยุกต์ใช้  พัฒนา นำนวัตกรรมยุคใหม่ ด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามศตวรรษที่ 21
3. สนับสนุนอนุศาสก ทีมศาสนกิจเพื่อพันธกิจการประกาศ อภิบาลและความสัมพันธ์คริสตจักรในภาคที่5
4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสู่กระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
5. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักคำสอนคริสต์ศาสนา พัฒนาการใช้ชีวิตสู่สังคมแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชาติ สามารถบริหารจัดการตนเอง เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  
  ประเด็นยุทธศาสตร์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่   1          บริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
           ยุทธศาสตร์ที่   2          เสริมศักยภาพครู  บุคลากร  สนับสนุนอนุศาสกและทีมศาสนกิจ
          ยุทธศาสตร์ที่   3          บริหารหลักสูตรและเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านวิชาการ
          ยุทธศาสตร์ที่   4          เสริมสร้างคุณธรรม  ทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ( Strategic  Issuc ) เป้าประสงค์  ( Goal )
ยุทธศาสตร์ที่   1         
         บริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการ  การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่  2          
        เสริมศักยภาพครู  บุคลากร  สนับสนุนอนุศาสกและทีมศาสนกิจ
 
1. ครู บุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
2. อนุศาสก ทีมศาสนกิจ ได้รับการสนับสนุน พัฒนาความรู้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักรและสถานศึกษา ได้อย่างสอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่   3         
       บริหารหลักสูตรและเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านวิชาการ
 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย อิงฐานสมรรถนะการเรียนรู้ สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการบวนการคิด ใช้สื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการวัดผลประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่   4         
       เสริมสร้างคุณธรรม  ทักษะชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำสอนคริสต์ศาสนา พัฒนาการใช้ชีวิตสู่สังคม บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชาติ สามารถบริหารจัดการตนเอง เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม