วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

"การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต"

คำขวัญของโรงเรียน

"คุณธรรม คุณภาพ คุณค่า"

วิสัยทัศน์

"ภายในปีการศึกษา 2562-2565 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ นำสู่บริการสังคม ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาตนสู่บุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข"