วิสัยทัศน์ / ปรัชญา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

"การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต"

คำขวัญของโรงเรียน

"คุณธรรม คุณภาพ คุณค่า"

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแห่งคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม นำนวัตกรรมยุคใหม่ สู่สังคมแห่งความสุข "