งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

   - ระดับปฐมวัย

   - ระดับขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

   - ระดับปฐมวัย

   - ระดับขั้นพื้นฐาน