งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

   - ระดับปฐมวัย

   - ระดับขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

   - ระดับปฐมวัย

   - ระดับขั้นพื้นฐาน

แบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน

  - แบบรายงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 - แบบรายงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 - แบบรายงานกลุ่มสาระภาษาไทย

งานประกันคุณภาพภายใน

   - โครงสร้างการประกันคุณภาพภายใน