งานประกันคุณภาพการศึกษา - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

   - ระดับปฐมวัย

   - ระดับขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

   - ระดับปฐมวัย

   - ระดับขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพผู้เรียน

   - การมอบหมายภาระหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน

   - เครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐานป๊การศึกษา2565

        - ประถมศึกษาปีที่ 1

        - ประถมศึกษาปีที่ 2

        - ประถมศึกษาปีที่ 3

        - ประถมศึกษาปีที่ 4

        - ประถมศึกษาปีที่ 5

        - ประถมศึกษาปีที่ 6

        - มัธยมศึกษาปีที่ 1

        - มัธยมศึกษาปีที่ 2

        - มัธยมศึกษาปีที่ 3

        - มัธยมศึกษาปีที่ 4

        - มัธยมศึกษาปีที่ 5

        - มัธยมศึกษาปีที่ 6

   - เกณฑ์การประเมินคุฯภาพผู้เรียน
   - เครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐาน63

แบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน

  - แบบรายงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 - แบบรายงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 - แบบรายงานกลุ่มสาระภาษาไทย

งานประกันคุณภาพภายใน

   - โครงสร้างการประกันคุณภาพภายใน
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 

bandar togel