เพลงโรงเรียน - Nan Christian School | https://ncs.ac.th

เพลงโรงเรียน

เพลงโรงเรียน

เนื้อเพลงประจำโรงเรียน
 

น่านคริสเตีนนามใหญ่ในเมืองน่าน เชื่อมประสานลินกัล์น และรังสี

เป็นสง่าลือลั่นในปฐพี ขอนามนี้จงรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าไทย

อันสถานศึกษานี้มีประวัติ ความเจนจัดอบรมบ่มนิสัย

ให้เรารักชนเพื่อนบ้านมิราญใคร เราเทิดไว้เอกราชของชาติไทย

เรารวมกันตั้งมั่นในความรัก ต่อพระพักตร์พระคริสต์ผู้เป็นใหญ่

น้ำเงิน ขาว แดง นั้นคือธงชัย เราเทิดไว้ศาสน์ กษัตริย์ และรัฐเอย


ลิ้งเพลงประจำโรงเรียน