ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
ที่ตั้ง 82 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054710306
โทรสาร 054710306
ชื่อเว็บไซต์ https://ncs.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง 18/08/2549
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,075
จำนวนนักเรียนหญิง 991
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,066
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 128
ชื่อผู้อำนวยการ นายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส