ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
ที่ตั้ง 82 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054710306
โทรสาร 054710306
ชื่อเว็บไซต์ https://ncs.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  561
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,175
จำนวนนักเรียนหญิง 1,100
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,275
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 135
ชื่อผู้อำนวยการ นายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส