ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ที่ตั้ง 516 ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 10/Moo 10 Bansanpathong ต.ยุหว่า/Yuwa อ.สันป่าตอง/Sanpathong จ.เชียงใหม่/Chiang Mai 50120
โทรศัพท์ 053-311705
โทรสาร 053-311094
ชื่อเว็บไซต์ https://ncs.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่/Educational Area เขต 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/Comitte of Basic Education Office
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ/Ministrator of Education
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 620
จำนวนนักเรียนหญิง 653
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,273
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 84
ชื่อผู้อำนวยการ นายศฤงคาร แป้นกลาง